Resultaat inspectie

Op donderdag 4 maart kregen wij online bezoek van de inspectie. Normaal gezien komen er 2 inspecteurs een hele week lang naar de school, maar in tijdens van Corona brengen ze een virtueel bezoek waarbij ze gesprekken hebben met verschillende leerkrachten. We zijn fier op het resultaat en willen jullie de resultaten van het onderzoek niet onthouden.

Wat doet de school goed:
•Collegiaal en gedreven team met oog voor het welbevinden van kinderen en teamleden.
•De school heeft groeiende aandacht voor inspraak van de leraren en een participatief beleid.
•De school zet in op leerplangericht werken en maakt daarover afspraken (selecteren van doelen, leerlijnen en kijkwijzers uitwerken).
•De leraren leveren inspanningen voor de taalverwerving Nederlands en zetten gericht in op woordenschatverwerving via de ‘woorden in de kijker’.
•De leraren hebben aandacht voor een brede beeldvorming van de vorderingen van de leerlingen en stemmen hun aanbod hier op af (meersporenbeleid).

Wat zijn de groeikansen van de school:
•De school kan bij de keuze van de prioriteiten meer preventief en proactief rekening houden met de input en met de veranderende en grootstedelijke context.
•De school kan haar prioriteiten uitwerken in een strategisch beleidsplan (tijdspad, concrete doelen, concrete acties, wanneer tevreden, evaluatie, borgen/bijsturen) en daarover communiceren (eigenaarschap).
•De school kan vertrekkende vanuit gezamenlijke visieontwikkeling het taalbeleid actualiseren waarin de uitwerking van een rijke taalleeromgeving en een krachtig taalvaardigheidsonderwijs gestalte krijgen.
•De school kan de beschikbare evaluatiegegevens zoals resultaten van genormeerde testen en uitkomsten van tevredenheidsonderzoeken, verder bespreekbaar maken op schoolniveau en aanwenden voor haar kwaliteitsontwikkeling.

Het zou kunnen dat bepaalde formuleringen, die toch specifiek tot de onderwijswereld behoren, jou niets of weinig zeggen. Indien je hierover vragen hebt, kan je steeds terecht bij de directeur.